Σε ένα μήνα, δηλαδή στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2017, δημοπρατείται το έργο «Δίκτυο ‘Ύδρευσης οικισμού Αγίου Πέτρου» προϋπολογισμού  347.860,51 Ευρώ εφόσον ο Δήμος Άνδρου έχει ήδη λάβει την προέγκριση δημοπράτησης από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Είναι ενταγμένο στο  ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» με MIS πράξης: 5001668. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΕ 067/1 με κ.α. 2016ΕΠ06710053.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.